Klub

Informační povinnost správce osobních údajů

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost CARMEN TEAM, s.r.o., IČ: 262 57 696, se sídlem U dálnice 777, 664 42 Modřice, vedené u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 40532, e-mail klub@carmen-flora.cz, tel. 721 518 726 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, případně e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem řádného vedení Vašeho členství v klubu Společnosti, ke komunikaci a dalším souvisejícím skutečnostem a na právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení Společnosti.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a ve fyzické podobě manuálním způsobem. Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, včetně předání osobních údajů do třetích zemí, a to kategorii příjemců, jež Společnost využívá k naplnění účelů vymezeným výše.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:
– právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
– právo na opravu osobních údajů,
– právo na výmaz osobních údajů,
– právo na omezení zpracování osobních údajů,
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.